Oorsprong van die ras

Die benaming  Brahman is vir die eerste keer formeel gebruik met die stigting van die Amerikaanse Brahmantelersvereniging  (ABBA) in 1924.  Beesboere wat die vergadering van hul genootskap bygewoon het, het geworstel met die kwessie van ʼn geskikte naam vir die Amerikaanse Bos Indicus-ras wat  mnr JW Startwelle beskryf het as  “… ʼn algehele nuwe ras in vleisbeesgeledere”.   Mnr Startwelle, die eerste Sekretaris van ABBA en ʼn pionierdryfkrag van hul Genootskap, was inderdaad histories instrumenteel toe hy die woord Brahman voorgestel het.

Vroeë geskiedenis in Suidelike Afrika

Die Brahman het reeds in 1954 vir die eerste keer op die Suid-Afrikaanse vleisbeestoneel verskyn toe mnr Jurgen Crantz, van Windhoek in die destydse Suidwes-Afrika agt manlike en tien vroulike diere van Texas, VSA ingevoer het om na Kaapstad hawe verskeep te word. 

Vyf van hierdie bulle was die oorspronklike eiendom van mnr JD Hudgins, Texas, terwyl een van Mnr Albert B Fay, Texas, nog een van mnr VW Frost, Texas, en die laaste een van Lazy 3 Ranch, Texas afkomstig was.  Al tien vroulike diere was van die beroemde JD Hudgins Ranch.  Vandag salueer ons die inspirasie en motiverings van mnr Jurgen Crantz van Namibië, wat deur sy insig en inspirasie, onwetend die grondslag gelê het van wat ʼn voorste ras in die produksie van rooivleis in Suidelike Afrika sou word. 

Mnr W Woker van Windhoek, Suidwes-Afrika,  en vanuit Suid-Afrika : Nuanetzi Ranch Ltd  en  die Normar stoet van mnr AI Marais en  mnr C Scheepers het almal vroeë invoere in 1954 gedoen. Tussen1954 en 1971 het die volgende telers en stoeterye o.a. veral prominent  figureer in die invoer van Brahmane na Suid-Afrika:  JFW Herbst en seun, JB Orpen van die  Bar Circle Stud, Sisal Brahmans van mnr Eric Bilse,  Ban Cattle Co. van mnr Louis Bosman,  D Terblanche, RELH Hunt, die Code Brahman Stoet van mnr AJ Coetzer en mnr BJ Maritz.

Die merkwaardige groei en aanvraag vir die ras

Die bydrae wat die Brahman tot die Suid-Afrikaanse stoet- en kommersiële  bedryf gemaak het, veral in die eerste drie dekades na 1960, kan as merkwaardig beskryf word.  Sy kenmerkende voorkoms onderskei hom van enige ander tradisionele vleisbeesras in Suid-Afrika.  Die skof op sy skouers, groot hangende ore, menigvuldige plooie en kenmerkende kleur het alles bygedra tot die fenomenale groei wat in daardie dae aangeteken is. 

Die ledetal van 41 in 1960  het met 465.85 % toegeneem binne die eerste tien jaar,  geboortes het met  1 296.64 % toegeneem in dieselfde periode,  registrasies met  581.63 % en oordragte met 1 542,64 %.  Dit het die Brahman in die kalklig gebring na slegs 10 jaar, en uitlatings soos “die Brahman is soos ʼn verkleurmannetjie omdat hy orals aanpas” is in daardie tyd deur die pers gemaak.  Die gebruik van die Brahman as ʼn maternale lyn het betekenisvol geword vanweë die dramatiese  veranderinge in die samestelling van ons nasionale vleisbeespopulasie in Suid-Afrika. 

Amptelike syfers toon dat waar die Afrikaner in 1965 byna 45 % van die markaandeel verteenwoordig het, die situasie dramaties verander het deurdat in 1985 slegs 7.0 % van die registrasies by die  SA Stamboek-  en Veeverbeteringsvereniging vir die ras aangeteken is.  Brahman- registrasies, daarteenoor, het vanaf 4.4 % na byna   57.0 % gedurende dieselfde periode toegeneem.  Daar is tans 572 lede met ʼn totale getal van +60 000 ingeskrewe diere.

    
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   © 2001 - 2018 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein